دانستنی ها

به دانستنی های تراز اول خوش آمدید. حسابداری دانشی است که با به کار گیری آن تمامی اطلاعات مربوط به عملیات یک شرکت دریک دوره مالی جمع آوری و بررسی می شود و نتایج آن برای اتخاد تصمیم در قالب گزارش در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرد. به همین دلیل به حسابداری زبان تجارت نیز گفته می شود.
۱۳ آذر ۱۳۹۹

تفاوت فاکتور رسمی و غیررسمی چیست؟

۱۳ آذر ۱۳۹۹

نحوه تهیه صورت سود و زیان چگونه است؟

۱۳ آذر ۱۳۹۹

تاثیر روند حسابداری در گزارشگیری به چه صورت است؟

۱۳ آذر ۱۳۹۹

آیا با حسابداری می توانیم مخاطب خاص باشیم؟