درباره تراز اول


موسسه خدمات حسابداری و مشاوره تراز اول ارائه دهنده کلیه ی خدمات حسابداری مالی ،مالیاتی، مشاوره ،بیمه تامین اجتماعی.

بخشی از خدمات ما


home_investment_list1

خدمات حسابداری:

درانجام حرفه حسابداری تمامی اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای اثرمالی بر یک موسسه جمع آوری ،تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بندی ، تجمیع و تلخیص و گزارش می شود.

home_investment_list2

خدمات مالیاتی:

ارائه و انجام خدماتی در جهت پیشبرد و حل و فصل موارد مالیاتی یک شرکت و موسسه یا سازمان را خدمات مالیاتی آن شرکت می گویند.

home_investment_list3

مشاوره مالیاتی:

متغیر بودن قوانین مالیاتی نیاز به داشتن دانشی به روز تخصصی را ایجاد می کند. گاهی پیش می آید که شرکتها علی رغم داشتن تخصص در زمینه مالی و مالیاتی نیاز به مشاوره مالیاتی را فراموش می کنند. .

شرایط همکاری


گروه مالیاتی تراز اول جهت همراهی و کمک به شما جهت رسیدن به موفقیت بیست گام در نظر میگیرد که به آنها خواهیم پرداخت

هدایت گر سیستم حسابداری

بررسی و کنترل عملکرد از راه دور

بررسی و کنترل عملکرد مالی و مالیاتی شرکت ها با توجه به انتظارات مدیریت حتی بررسی عملکرد حسابداران در واحد حسابداری به طور دقیق و کامل از طریق حسابداری از راه دور انجام می گیرد.

تامین نیروی انسانی:

برای تامین نیروی انسانی در زمینه اداری،مالی و مالیاتی مطابق با خواسته ها و انتظارات شرکت در سطح کاراموز،کارمند ،مدیر موسسه ترازاول در خدمت شماست.